Ładowanie Wydarzenia

← Wróc do Wydarzenia

Tomasz Schmidt

kemon_tomasz_schmidt_2

Wrocław

Akademia Wierzbicki&Schmidt

Absol­went Wyż­szej Szkoły Han­dlu i Usług w Pozna­niu na Wydziale Zarzą­dza­nie i Psy­cho­lo­gii Zarzą­dza­nia. Deko­ra­tor i sty­li­sta wnętrz. Jed­nak od 17 lat jego naj­więk­szą pasją jest fry­zjer­stwo. Zami­ło­wa­nie do kolo­ry­za­cji powo­duje, że czę­sto jest nie­skrom­nie nazy­wany wir­tu­ozem barw. Swój warsz­tat szli­fo­wał w naj­lep­szych aka­de­miach na całym świecie. W 2013 roku roz­po­częła się emi­sja pro­gramu “Ostre Cię­cie”, w któ­rym z Andrze­jem Wierz­bic­kim, stara się po dziś dzień odmie­nić wize­ru­nek pol­skich salo­nów fry­zjer­skich. Współ­twórca Aka­de­mii Fry­zjer­skiej WS Academy, która jest najdynamiczniej rozwijającą się instytucją szkoleniową w Europie.

Nadchodzące Wydarzenia

  • Nie znaleziono żadnych wyników.