Ładowanie Wydarzenia

← Wróc do Wydarzenia

Tomasz Schmidt

kemon_tomasz_schmidt_2Absol­went Wyż­szej Szkoły Han­dlu i Usług w Pozna­niu na Wydziale Zarzą­dza­nie i Psy­cho­lo­gii Zarzą­dza­nia. Współ­twórca Fashion Gal­lery w Pozna­niu — miej­sca zrze­sza­ją­cego pro­jekty pol­skich desi­gne­rów. Deko­ra­tor i sty­li­sta wnętrz.

Jed­nak od 12 lat jego naj­więk­szą pasją jest fry­zjer­stwo. Zami­ło­wa­nie do kolo­ry­za­cji powo­duje, że czę­sto jest nie­skrom­nie nazy­wany wir­tu­ozem barw. Swój warsz­tat szli­fo­wał w naj­lep­szych aka­de­miach świata — Nowy York, Paryż, Lon­dyn, czy Buda­peszt. Zawo­dowo two­rzy tan­dem z Andrze­jem Wierzbickim.

Uznany i kochany przez swo­ich stu­den­tów instruk­tor fry­zjer­ski. W kwiet­niu 2013 roku roz­po­częła się emi­sja pro­gramu tele­wi­zyj­nego “Ostre Cię­cie”, w któ­rym z Andrze­jem Wierz­bic­kim, stara się odmie­nić wize­ru­nek pol­skich salo­nów fry­zjer­skich.  Współ­twórca Aka­de­mii Fry­zjer­skiej WS Academy.

Nadchodzące Wydarzenia

  • Nie znaleziono żadnych wyników.